Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

new_sidemenu01
new_sidemenu02
new_sidemenu03
new_sidemenu04
new_sidemenu05
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน สำหรับประชาชนทั่วไป...

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3rd Essential Knowledge in Emergency Care : ER–NEWS
วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ และห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวมชั้น3 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...


หนังสืองานประชุมวิชาการทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 1 Essential knowledge in Emergency care
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทรศัพท์ 043366869
ราคา ขาย 200

หนังสือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน (Basic medical emergency management in daily life) เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ติดต่อหนังสือ โทร 043-366-869
ราคาขาย 250